Disclaimer & Copyright

Hoewel FAIR Juristen bij het gereedmaken van deze webpagina’s de grootst mogelijke zorg betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig, niet juist dan wel gedateerd is. FAIR Juristen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze webpagina’s. Dit geldt ook voor andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt.

De webpagina’s van FAIR Juristen zijn bovendien uitsluitend van algemene en strikt informatieve aard. De teksten kunnen niet worden beschouwd als juridisch advies van welke aard dan ook. Mede hierdoor kan aan deze teksten en gegevens geen enkel recht worden ontleend.

FAIR Juristen behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie of gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan FAIR Juristen. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze webpagina’s worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FAIR Juristen.